algemene voorwaarden

Elke geplaatste bestelling verplicht de koper tot volledige betaling van de bestelde goederen. Bij afzegging van een bestelling heeft Verfland Interiors het recht hetzij te vorderen dat de koper de bestelde goederen afneemt en overgaat tot volledige betaling van de bestelling hetzij een schadevergoeding te vorderen van 30% van het bedrag van de totale bestelling.

Leveringstermijnen worden enkel ter inlichting aangeduid, en zijn geenszins bindend.

Elke laattijdige levering kan door de klant niet worden geweigerd.

Overschrijding van deze termijn kan onder geen enkele voorwaarde, ook niet na ingebrekestelling aanleiding geven tot enige schadevergoeding.

De goederen reizen op risico van de koper, zelfs in geval ze franco verkocht worden.

Er geldt bij iedere bestelling en levering een eigendomsvoorbehoud in het voordeel van Verfland Interiors. De eigendomsoverdracht van de goederen wordt opgeschort tot de volledige betaling van de bestelling overeenkomstig de algemene verkoopsvoorwaarden. De koper erkent uitdrukkelijk dat Verfland Interiors het recht behoudt de goederen terug te vorderen bij gebreke aan volledige betaling.

Op straffe van verval van recht moet elke klacht of protest gebeuren bij aangetekend schrijven binnen een periode van acht dagen na ontvangst van de goederen.

Bij gebreke aan een klacht binnen deze termijn wordt de koper geacht de levering der goederen volledig te hebben aanvaard, alsmede de prijzen en de algemene verkoopsvoorwaarden.

Verfland Interiors behoudt zich het recht voor de goederen aan te rekenen, naarmate hun levering, zelfs indien deze slechts gedeeltelijk zijn.

Behoudens andersluidende uitdrukkelijke overeenkomst met Verfland Interiors zijn alle rekeningen betaalbaar contant en bij ontvangst van de factuur.

Bij niet-betaling op de vervaldag worden alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar en vervallen alle toegestane betalingsvoorwaarden, alsmede kortingen en andere voordelen. Eveneens zullen vanaf dertig dagen na de vervaldag 12% verwijlinteresten worden aangerekend zonder ingebrekestelling en zal het verschuldigde bedrag verhoogd worden met 10% schadevergoeding wegens wanbetaling, met een minimum van € 50. Wissels, cheques, mandaten of ontvangstbewijzen brengen geen schuldvernieuwing teweeg, noch afwijkingen van één der algemene voorwaarden.

De prijzen worden beschouwd als zijnde opgemaakt op basis van de lonen, de sociale lasten en de prijzen van de grondstoffen die heden in voege zijn; zij zullen gebeurlijk een evenredige vermeerdering of vermindering ondergaan.

Afwijkende voorwaarden van de koper worden door ons niet aanvaard.

In geval van gerechtelijke procedure, zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.